Tuesday, November 26, 2013

Khác biệt giữa Philippines và Việt Nam về chiến lược Biển Đông


Cả hai nước đều nhìn thấy các khu vực tranh chấp là lợi ích sống còn nhưng vẫn chưa đưa ra được phương thức rõ ràng trong việc khẳng định chủ quyền của mỗi nước.