Wednesday, May 9, 2012

"Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay"

Rữa rau bằng phân tổng hợp "Made in Vietnam"


Click hình coi cho lớn, cho rõa.....

No comments:

Post a Comment