Monday, May 26, 2014

TNS John McCain: " Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược VN"


Thượng Nghị Sỹ Hoa Kỳ John McCain:"Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược VN", "Tôi yêu người dân VN như tôi yêu những người bạn của tôi đã hy sinh tại VN"TNS John McCain: " Trung Quốc cút khỏi Biển Đông" (China out of China Sea)
Đại Tá Joe Abodesly: "...bây giờ người cộng sản VN mới nhận ra rằng người cộng sản Trung Quốc không phải là bạn của họ..." (...now Vietnamese communists realize that Chinese communists are not their friends...)

No comments:

Post a Comment