Tuesday, October 27, 2015

Video: Bác nông dân "lính cụ Hồ" nói về Cộng Sản


Theo facebook Lê Khôi: "Bác Nông Dân này cũng là một cựu chiến binh thời 'Cụ Hồ' để lại."
No comments:

Post a Comment