Thursday, December 24, 2015

Video: Đọc Báo Vẹm số 456


Đọc Báo Vẹm 456 của Quê Hương Media được phát trên đài truyền hình Quê Hương Califonia do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.


No comments:

Post a Comment