Wednesday, February 3, 2016

Tấm bia mộ ông Thanh


Khác với các đồng chí của mình, bia mộ ông Nguyễn Bá Thanh không ghi chữ “đồng chí”,
không có dòng “Uỷ viên trung ương đảng”, cũng chẳng ghi các chức vị ông từng kinh qua từ Chủ tịch, Bí thư Đà Nẵng đến Trưởng ban nội chính trung ương.
Chỉ giản đơn chữ “ông”: Phần mộ ông Nguyễn Bá Thanh.
 Blog Trương Duy Nhất

No comments:

Post a Comment