Wednesday, September 23, 2015

Video: Giáo dục Việt Nam: Chính sách ngu dân?


Một video clip rất hay của Lê Thành phân tích về tình hình giáo dục hiện nay ở VN.




No comments:

Post a Comment