Saturday, December 5, 2015

Video: Hà Nội - Sài Gòn trước 1975


"Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hảy nhìn những gì Cộng Sản làm " (Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu)
No comments:

Post a Comment