Tuesday, December 8, 2015

Video: Đọc Báo Vẹm số 454


Đọc Báo Vẹm 454 của Quê Hương Media được phát trên đài truyền hình quê hương California. Đọc báo vẹm 454 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi thực hiện.

No comments:

Post a Comment